Etiketa na golfu

Trenink golfu, lekce golfu, výuka golfu, zelené karty, škola golfu, kurzy golfu

Etiketa

Úvod

Tento oddíl obsahuje doporučení ohledně chování a způsobu, jak hrát golf. Pokud se jimi hráči budou řídit, bude hra pro všechny zúčastněné příjemnější a zábavnější. Základním principem je, že za všech okolností je třeba brát ohledy na ostatní osoby na hřišti.

Duch hry

Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na ostatní hráče a bude jednat v souladu s Pravidly. Všichni hráči by se měli za všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí. Tyto teze vyjadřují ducha hry.

Bezpečnost

Před zahráním rány nebo před provedením cvičného švihu by se hráči měli přesvědčit, že se nikdo nenachází blízko nich ani na místě, kde by mohl být zasažen holí, míčkem nebo kamenem, oblázkem, větví apod., které mohou odlétnout v důsledku úderu nebo cvičného švihu.

Nikdo by neměl hrát, dokud hráči před ním nejsou z možného dosahu jeho rány.

Hráči by měli vždy upozornit zaměstnance údržby hřiště, kteří se vyskytují blízko nich nebo před nimi, pokud zamýšlejí zahrát ránu, která by je mohla ohrozit.

Pokud hráč zahraje ránu směrem, kde hrozí nebezpečí, že by někdo mohl být zasažen, měl by okamžitě varovně zakřičet. Tradičně užívaným varováním v takové situaci je ”fore”, čti ”fór”.

Ohled na ostatní hráče

Žádné rušení ani rozptylování

Hráči by měli za všech okolností brát ohledy na ostatní hráče na hřišti a neměli by je v jejich hře vyrušovat pohybem, mluvením nebo zbytečným hlukem.

Hráči by měli zajistit, aby žádné z elektronických zařízení, která vezmou s sebou na hřiště, nevyrušovalo ostatní hráče.

Hráč by neměl nasadit svůj míč na odpališti, dokud na něm není řada ve hře.

Hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za míčem nebo za jamkou, když se některý z hráčů chystá odehrát.

Na jamkovišti

Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze patu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho patu v době, kdy provádí úder.

Hráči by měli zůstat na jamkovišti nebo v jeho blízkosti, dokud všichni ostatní hráči z jejich skupiny nedohrají jamku.

Výsledek jamky

Pokud je to třeba, měl by ve hře na rány hráč, který je zároveň zapisovatelem, zkontrolovat během cesty k dalšímu odpališti s příslušným hráčem jeho výsledek a zapsat ho.

Rychlost hry

Hrajte přiměřené rychle a udržujte odstup

Hráči by měli hrát přiměřeně rychle. Soutěžní výbor může stanovit tempo hry, které by hráči měli dodržovat.

Skupina hráčů je odpovědná za to, že se jejich odstup od předchozí skupiny nebude zvětšovat. Pokud je skupina pozadu o celou volnou jamku a zdržuje skupinu za sebou, měla by dát této skupině pokyn k předejití, a to bez ohledu na počet hráčů v této skupině. Pokud skupina neztrácí celou volnou jamku, nicméně je zjevné, že skupina za nimi je schopna hrát rychleji, měla by této rychlejší skupině umožnit předejití.

Buďte připraveni ke hře

Hráči by měli být připraveni k odehrání rány, jakmile na ně dojde řada ve hře. Při hře na jamkovišti nebo v jeho blízkosti by hráči měli zanechat svoje vaky nebo vozíky na takových místech, aby přesun pryč z jamkoviště a na další odpaliště byl co možná nejrychlejší. Po dohrání jamky by hráči měli jamkoviště ihned opustit.

Ztracený míč

Pokud se hráč domnívá, že by jeho míč mohl být ztracen mimo vodní překážku nebo být mimo hřiště, měl by z důvodu úspory času zahrát provizorní míč.

Hráči hledající míč by měli dát hráčům v následující skupině pokyn k předejití ihned, jakmile je zřejmé, že míč nebude snadno nalezen. Neměli by tak učinit až po pětiminutovém hledání. Jestliže umožní následující skupině, aby je předešla, neměli by pokračovat ve hře, dokud je tato skupina nepředejde a není z možného dosahu jejich ran.

Přednost na hřišti

Přednost na hřišti je určena rychlostí hry skupiny, pokud není Soutěžním výborem určeno jinak. Libovolná skupina hrající celé kolo má právo předejít jakoukoli skupinu hrající neúplné kolo. Pojem ”skupina” zahrnuje i jednoho samotného hráče.

Péče o hřiště

Bankry

Před opuštěním bankru by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit všechny díry a stopy, které v bankru udělali sami, jakož i ty, které v jejich blízkém okolí udělal někdo jiný. K tomuto účelu by měli použít hrábě, pokud jsou hrábě v rozumné vzdálenosti od bankru.

Oprava vyseknutých drnů, poškození způsobených dopadem míče nebo botami

Hráči by měli pečlivě opravit každou díru po jimi vyseknutém drnu, jakož i jakékoli poškození jamkoviště způsobené dopadem míče (ať už jejich vlastním, nebo cizím). Po dohrání jamky všemi hráči ve skupině by hráči měli opravit poškození jamkoviště způsobené golfovými botami.

Prevence zbytečného poškozování

Hráči by neměli poškozovat hřiště vysekáváním drnů při cvičných švizích ani tím, že by do země mlátili hlavou hole, ať už ze vzteku, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Hráči by měli dbát na to, aby při pokládání golfových vaků nebo praporkové tyče nedošlo k žádnému poškození jamkoviště.

Aby nedošlo k poškození jamky, neměli by hráči a nosiči stát příliš blízko ní a měli by dávat pozor během obsluhování praporkové tyče, jakož i při vyndávání míče z jamky. K vyndávání míče z jamky by nemělo být používáno hlavy golfové hole.

Na jamkovišti by se hráči neměli opírat o své hole, zejména pak při vyndávání míče z jamky.

Než hráči opustí jamkoviště, měli by řádně umístit praporkovou tyč do jamky.

Hráči by měli přesně dodržovat místní předpisy týkající se jízdy s golfovými vozíky.

Závěr

Tresty za porušení

Pokud se hráči budou řídit pokyny uvedenými v tomto oddílu, bude hra pro všechny příjemnější a zábavnější.

Pokud hráč během kola nebo během určitého časového období soustavně porušuje výše uvedené pokyny na úkor ostatních, doporučuje se Soutěžnímu výboru, aby proti tomuto neukázněnému hráči zavedl odpovídající disciplinární opatření. Takové opatření může například zahrnovat zákaz hry na hřišti po určitou dobu nebo v určitém počtu soutěží. Vzhledem k ochraně zájmů většiny golfistů, kteří hodlají hrát v souladu s těmito pokyny, je toto považováno za oprávněné.

V případě závažného porušení etikety může Soutěžní výbor podle Pravidla 33-7 hráče diskvalifikovat.

Golf v Thajsku