Golfový slovník

Trenink golfu, lekce golfu, výuka golfu, zelené karty, škola golfu, kurzy golfu

Golfová terminologie aneb jak se mluví na golfu

Definice jsou řazeny abecedně. V Pravidlech samých jsou definované pojmy psány kurzívou.

Bankr (Bunker)

„Bankr“ je písková překážka vytvořená úpravou terénu; obvykle je to prohlubeň, v níž byla tráva a půda nahrazena pískem nebo podobným materiálem.

Travnaté plochy, které bankr ohraničují nebo v něm leží, počítaje v to i části vybudované z drnů (ať už travnaté či holé), nejsou jeho součástí. Stěna nebo hrana bankru, která není travnatá, je součástí bankru. Hranice bankru se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru.

Míč je v bankru, jestliže v něm leží nebo se ho jakkoli dotýká.

Čtyřhra (Foursome)

Viz „Formy hry na jamky“ a „Formy hry na rány“.

Dráha patu (Line of Putt)

„Dráha patu“ je dráha, po které si hráč přeje, aby se jeho míč pohyboval po úderu zahraném na jamkovišti. S výjimkou Pravidla 16-1e zahrnuje dráha patu i rozumnou vzdálenost na obě strany od zamýšlené dráhy. Dráha patu nepokračuje za jamku.

Dvouhra (Single)

Viz „Formy hry na jamky“ a „Formy hry na rány“.

Formy hry na jamky (Forms of Match Play)

Dvouhra (Single): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti jednomu hráči.

Trojhra (Threesome): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem.

Čtyřhra (Foursome): Zápas, ve kterém hrají dva hráči proti dvěma hráčům, přičemž každá strana hraje jedním míčem.

>Hra třemi míči (Three Ball): Zápas, ve kterém hrají tři hráči vzájemně proti sobě, přičemž každý hraje svým míčem. Každý hráč tak hraje dva různé zápasy.

Hra o nejlepší míč (Best Ball): Zápas, ve kterém hraje jeden hráč proti lepšímu míči dvou hráčů nebo proti nejlepšímu míči tří hráčů.

Hra čtyřmi míči (Four Ball): Zápas, ve kterém hrají dva hráči svůj lepší míč proti lepšímu míči dvou jiných hráčů.

Formy hry na rány (Forms of Stroke Play)

Jednotlivci (Individual): Soutěž, ve které každý soutěžící hraje sám za sebe.

Čtyřhra (Foursome): Soutěž, ve které hrají dva soutěžící jako partneři společně jedním míčem.

Hra čtyřmi míči (Four Ball): Soutěž, ve které hrají dva soutěžící jako partneři, přičemž každý hraje svůj míč. Za výsledek jamky se počítá nižší z výsledků obou partnerů. Pokud jeden z partnerů nedohraje jamku, není to trestné.

Poznámka: Soutěže proti bogey, proti par a Stableford viz Pravidlo 32-1.

Hra čtyřmi míči (Four Ball)

Viz „Formy hry na jamky“ a „Formy hry na rány“.

Hra o nejlepší míč (Best Ball)

Viz „Formy hry na jamky“.

Hra třemi míči (Three Ball)

Viz „Formy hry na jamky“.

Hranice hřiště (Out of Bounds)

Viz „Mimo hřiště“.

Hřiště (Course)

„Hřiště“ je veškerá plocha uvnitř hranic případně stanovených Soutěžním výborem (viz Pravidlo 33-2).

Jamka (Hole)

„Jamka“ musí mít v průměru 4¼ palce (108 mm) a musí být nejméně 4 palce (101,6 mm) hluboká. Pokud je použita vložka, musí být zapuštěna nejméně 1 palec (25,4 mm) pod úroveň jamkoviště, pokud to půdní podmínky dovolují. Vnější průměr takové vložky nesmí přesáhnout 4¼ palce (108 mm).

Jamkoviště (Putting Green)

„Jamkoviště“ je plocha právě hrané jamky, která je zvlášť upravena k patování nebo která je jako jamkoviště určena Soutěžním výborem. Míč je na jamkovišti, jestliže se ho jakkoli dotýká.

Míč je ztracen (Ball Lost)

Viz „Ztracený míč“.

Míč se pohnul (Ball Deemed to Move, Move or Moved)

Míč se „pohnul“, jestliže opustil svou polohu a zastavil se na jiném místě.

Míč v jamce (Ball Holed, Holed)

Míč je „v jamce“, jestliže v klidu leží uvnitř obvodu jamky a je celý pod úrovní okraje jamky.

Míč ve hře (Ball in Play)

Míč je „ve hře“, jakmile hráč zahraje ránu z odpaliště. Míč zůstává ve hře, dokud není zahrán do jamky, kromě případů, kdy je ztracen, je mimo hřiště, byl zvednut nebo byl nahrazen jiným míčem bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno. Míč, který takto nahradil původní míč, se stává míčem ve hře.

Míč ve hře, jehož poloha byla označena, ale který nebyl zvednut, zůstává ve hře. Míč, jehož poloha byla označena a který byl zvednut a umístěn zpátky na původní místo, je opět ve hře, bez ohledu na to, zdali byl předmět označující jeho polohu odstraněn nebo ne.

Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště nebo jestliže zahraje míč odjinud než z odpaliště při pokusu o nápravu tohoto prohřešku, nejedná se o míč ve hře a platí ustanovení Pravidla 11-4 nebo 11-5. V ostatních případech, kdy si hráč zvolí nebo má určeno, že bude další ránu hrát z odpaliště, a zahraje míč odjinud než z odpaliště, jedná se o míč ve hře.

Výjimka ve hře na jamky: Jestliže hráč začne hrát jamku odjinud než z odpaliště a jeho soupeř neuplatní nárok na zrušení této rány v souladu s Pravidlem 11-4a, jedná se o míč ve hře.

Mimo hřiště (Out of Bounds)

„Mimo hřiště“ je území, které je za hranicemi hřiště, nebo libovolná část hřiště, která tak byla označena Soutěžním výborem.

Pokud je území mimo hřiště vyznačeno kolíky nebo plotem nebo pokud leží za kolíky nebo plotem, je čára určující hranice hřiště dána spojnicí vnitřních bodů sousedních kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země, přičemž se neberou do úvahy šikmé podpěry. Jestliže jsou k vyznačení území mimo hřiště použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky toto území označují a čáry vymezují jeho hranici. Jestliže je hranice hřiště určena čárou na zemi, nachází se sama čára mimo hřiště. Hranice hřiště se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je mimo hřiště, jestliže celý leží mimo hřiště. Hráč může stát mimo hřiště a hrát míč, který leží v hřišti.

Předměty, které vyznačují území mimo hřiště, jako jsou stěny, ploty, kolíky a zábradlí, nejsou závady a jsou považovány za pevné. Kolíky, které označují území mimo hřiště, nejsou závady a jsou považovány za pevné.

Poznámka 1: Kolíky a čáry vyznačující hranice hřiště by měly být bílé.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, kterým prohlásí kolíky, které hranici hřiště pouze označují, ale nevyznačují, za závady.

Náhodná voda (Casual Water)

„Náhodná voda“ je jakékoli dočasné nahromadění vody na hřišti jinde než ve vodní překážce, které je viditelné předtím anebo potom, co hráč zaujme postoj. Sníh a přírodní led kromě jinovatky jsou podle volby hráče buď náhodná voda, nebo volný přírodní předmět. Umělý led je závada. Rosa a jinovatka nejsou náhodná voda.

Míč je v náhodné vodě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Náhodný zásah (Rub of the Green)

Když vnější vliv náhodou zastaví nebo vychýlí pohybující se míč, jedná se o „náhodný zásah“ (viz Pravidlo 19-1).

Nahrazený míč (Substituted Ball)

„Nahrazený míč“ je míč, který hráč uvedl do hry místo původního míče, který byl buď ve hře, ztracen, mimo hřiště nebo zvednut, bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno. Nahrazený míč se stává míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn (viz Pravidlo 20-4).

Nejbližší místo úlevy (Nearest Point of Relief)

„Nejbližší místo úlevy“ je místo, které se vztahuje k poskytnutí beztrestné úlevy od překážení nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2), půdy v abnormálním stavu (Pravidlo 25-1) nebo nesprávného jamkoviště (Pravidlo 25-3).

Je to nejbližší takové místo na hřišti vzhledem k místu, kde míč leží:

(i) které není blíže jamce a

(ii) na kterém, pokud by míč na něm ležel, by nedocházelo k překážení daného faktoru při takovém úderu, který by hráč zvolil, jestliže by v původní situaci nebyl tento překážející faktor vůbec přítomen.

Poznámka: Aby bylo nejbližší místo úlevy určeno přesně, měl by hráč použít tu hůl, se kterou by hrál svou následující ránu, jestliže by v původní situaci nebyl příslušný překážející faktor vůbec přítomen, a s ní pak simulovat pozici po založení, směr hry a švih této rány.

Nesprávné jamkoviště (Wrong Putting Green)

„Nesprávné jamkoviště“ je jakékoli jiné jamkoviště než jamkoviště právě hrané jamky. Pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak, zahrnuje tento pojem i cvičná jamkoviště na hřišti.

Nesprávný míč (Wrong Ball)

„Nesprávný míč“ je jakýkoli jiný míč než hráčův:

 míč ve hře;

 provizorní míč; nebo

 ve hře na rány druhý míč hraný podle Pravidla 3-3 nebo Pravidla 20-7c.

Míč ve hře zahrnuje i míč, kterým byl nahrazen míč ve hře, bez ohledu na to, zda je či není takové nahrazení povoleno. Nahrazený míč se stává míčem ve hře, jakmile je spuštěn nebo umístěn (viz Pravidlo 20-4).

Norující zvíře (Burrowing Animal)

„Norující zvíře“ je zvíře (jiné než červi, žížaly, hmyz a podobně), které vyhrabává díry za účelem vytvoření doupěte nebo úkrytu, např. králík, krtek, svišť, sysel nebo mlok.

Poznámka: Díra vytvořená jiným než norujícím zvířetem, např. psem, nepředstavuje půdu v abnormálním stavu, ledaže by byla označena nebo prohlášena za půdu v opravě.

Nosič (Caddie)

„Nosič“ je osoba, která v souladu s Pravidly pomáhá hráči, což může zahrnovat i nošení holí nebo péči o ně během hry.

Nosič, kterého zaměstnává více hráčů najednou, je vždy považován za nosiče toho z hráčů, kteří jeho služby sdílejí, o jehož míč (nebo o míč jehož partnera) se v danou chvíli jedná. Výstroj, kterou nosič nese, je rovněž považována za výstroj tohoto hráče. Pokud ovšem nosič jedná podle výslovných příkazů jiného z hráčů (nebo partnera takového hráče), kteří jeho služby sdílejí, je považován za nosiče právě toho hráče.

Odpaliště (Teeing Ground)

„Odpaliště“ je místo, odkud se začíná hrát právě hraná jamka. Je to pravoúhlá plocha o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraj určují vnější obrysy dvou k tomu určených značek. Míč je mimo odpaliště, jestliže celý leží mimo ně.

Partner (Partner)

„Partner“ je hráč, který je součástí stejné strany jako daný hráč.

V trojhře, čtyřhře, hře o nejlepší míč a hře čtyřmi míči pojem „hráč“ zahrnuje hráčova partnera nebo partnery všude tam, kde to souvislosti připouštějí.

Podélná vodní překážka (Lateral Water Hazard)

„Podélná vodní překážka“ je vodní překážka nebo taková část vodní překážky situovaná tak, že je nemožné nebo Soutěžním výborem pokládáno za nepraktické spustit míč za překážkou v souladu s Pravidlem 26-1b. Veškerá půda a voda uvnitř podélné vodní překážky jsou její součástí.

Pokud jsou hranice podélné vodní překážky vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř podélné vodní překážky a hranice podélné vodní překážky je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení podélné vodní překážky použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky podélnou vodní překážku označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice podélné vodní překážky určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř podélné vodní překážky. Hranice podélné vodní překážky se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je v podélné vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Kolíky označující podélnou vodní překážku nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka 1: Ta část vodní překážky, která má být hrána jako podélná vodní překážka, tak musí být zřetelně označena. Kolíky a čáry, které označují podélnou vodní překážku nebo vyznačují její hranici, musí být červené.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné biozóny, která byla označena jako podélná vodní překážka.

Poznámka 3: Soutěžní výbor může prohlásit podélnou vodní překážku za vodní překážku.

Pole (Through the Green)

„Pole“ je celá plocha hřiště kromě:

a. odpaliště a jamkoviště právě hrané jamky; a

b. všech překážek na hřišti.

Postoj (Stance)

Hráč zaujme „postoj“, jestliže se postaví chodidly do takové pozice, ve které je připraven zahrát ránu.

Pozorovatel (Observer)

„Pozorovatel“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby pomáhala rozhodčímu rozhodovat otázky skutkové podstaty a oznamovala mu jakékoli porušení Pravidel. Pozorovatel by neměl obsluhovat praporkovou tyč, stát u jamky nebo označovat její polohu ani zvedat míč nebo označovat jeho polohu.

Praporková tyč (Flagstick)

„Praporková tyč“ je přenosný rovný ukazatel umístěný ve středu jamky, aby ukazoval její polohu. Praporková tyč musí mít kruhový průřez a může, ale nemusí být opatřena praporkem nebo jinými doplňky. Je zakázáno použít vycpávky nebo materiály pohlcující nárazy, které by mohly nepřípustně ovlivnit pohyb míče.

Pravidlo nebo Pravidla (Rule or Rules)

Pojem „Pravidla“ zahrnuje:

a. Pravidla golfu a jejich výklad, jak je obsažen v „Rozhodnutích o Pravidlech golfu“ (Decisions on the Rules of Golf);

b. všechny podmínky soutěže stanovené Soutěžním výborem podle Pravidla 33-1 a Dodatku I;

c. všechna Místní pravidla stanovená Soutěžním výborem podle Pravidla 33-8a a Dodatku I; a

d. specifikace týkající se:

(i) holí a míčů, uvedené v Dodatcích II a III, a jejich výklad, jak je obsažen v „Průvodci pravidly týkající se holí a míčů“ (A Guide to the Rules on Clubs and Balls); a

(ii)zařízení a další výstroje uvedené v Dodatku IV.

Provizorní míč (Provisional Ball)

„Provizorní míč“ je míč hraný podle Pravidla 27-2 vzhledem k míči, který může být ztracen mimo vodní překážku nebo může být mimo hřiště.

Přednost (Honour)

Hráč, který má hrát z odpaliště jako první, má „přednost“.

Předsunutý pozorovatel (Forecaddie)

„Předsunutý pozorovatel“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby ukazovala hráčům polohu jejich míčů během hry. Předsunutý pozorovatel je vnější vliv.

Překážky (Hazards)

„Překážka“ je každý bankr nebo vodní překážka.

Půda v abnormálním stavu (Abnormal Ground Condition)

„Půda v abnormálním stavu“ zahrnuje náhodnou vodu, půdu v opravě a díru, hromádku či cestičku na hřišti vytvořenou norujícím zvířetem, plazem či ptákem.

Půda v opravě (Ground Under Repair)

„Půda v opravě“ je každá část hřiště, která tak byla označena z příkazu Soutěžního výboru nebo která byla za takovou prohlášena pověřeným zástupcem Soutěžního výboru. Veškerá půda, tráva, křoví, stromy a ostatní rostoucí rostliny v půdě v opravě jsou její součástí. Hromada materiálu určená k odvozu, stejně jako jáma vyhloubená správou hřiště, je půda v opravě, a to i v případě, že tak není označena. Odřezky trávy nebo jiný materiál ponechaný na hřišti, který není určen odvozu, není půda v opravě, pokud tak není označen.

Pokud jsou hranice půdy v opravě vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř půdy v opravě a hranice půdy v opravě je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení půdy v opravě použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky půdu v opravě označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice půdy v opravě určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř půdy v opravě. Hranice půdy v opravě se promítají svisle dolů, ale ne vzhůru.

Míč je v půdě v opravě, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Kolíky označující půdu v opravě nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z půdy v opravě nebo z chráněné biozóny, která byla označena jako půda v opravě.

R&A (R&A)

„R&A“ znamená R&A Rules Limited.

Rada (Advice)

„Rada“ je každé sdělení nebo domněnka, které by mohly ovlivnit hráče při rozhodování ve hře, výběru hole nebo způsobu provedení úderu.

Informace o Pravidlech, vzdálenostech nebo o všeobecně známých skutečnostech, jako jsou poloha překážky nebo umístění praporkové tyče na jamkovišti, se nepovažuje za radu.

Rána, Úder (Stroke)

„Rána“ je pohyb holí směrem dopředu provedený s úmyslem udeřit míč a uvést jej do pohybu. Pokud hráč úmyslně a dobrovolně změní dráhu prošvihnutí předtím, než hlava hole dosáhne úrovně míče, nejedná se o ránu.

Rozhodčí (Referee)

„Rozhodčí“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla. Musí se zabývat každým porušením Pravidel, které zpozoruje nebo které je mu oznámeno.

Rozhodčí by neměl obsluhovat praporkovou tyč, stát u jamky nebo označovat její polohu ani zvedat míč nebo označovat jeho polohu.

Výjimka ve hře na jamky: Vyjma případu, kdy je rozhodčí určen k doprovázení hráčů po celou dobu zápasu, nemá oprávnění zasahovat do průběhu zápasu jinak než v souvislosti Pravidlem 1-36-7 nebo 33-7.

Směr hry (Line of Play)

„Směr hry“ je směr, kterým si hráč přeje, aby se jeho míč po úderu pohyboval, včetně rozumné vzdálenosti na obě strany od zamýšleného směru. Směr hry se promítá od země svisle vzhůru, ale nepokračuje za jamku.

Soupeř (Opponent)

„Soupeř“ je zástupce strany, proti které hráčova strana hraje zápas ve hře na jamky.

Soutěžící (Competitor)

„Soutěžící“ je účastník soutěže ve hře na rány. „Spoluhráč“ je hráč, který hraje ve stejné skupině jako soutěžící, přičemž nejsou navzájem partnery.

Ve čtyřhře na rány nebo ve hře na rány čtyřmi míči pojem „soutěžící“ a „spoluhráč“ zahrnují jeho partnera všude tam, kde to souvislosti připouštějí.

Soutěžní výbor (Committee)

„Soutěžní výbor“ je výbor řídící soutěž. V případě, že skutečnosti nastaly mimo soutěž, je Soutěžním výborem výbor řídící hřiště.

Spoluhráč (Fellow Competitor)

Viz „Soutěžící“.

Stanovené kolo (Stipulated Round)

„Stanoveným kolem“ se rozumí odehrání všech jamek na hřišti ve správném pořadí, pokud Soutěžní výbor nestanoví jinak. Počet jamek stanoveného kola je 18, pokud Soutěžní výbor nestanoví počet nižší. Ohledně prodloužení stanoveného kola ve hře na jamky viz Pravidlo 2-3.

Strana (Side)

„Stranu“ tvoří hráč nebo dva či více hráčů, kteří jsou partnery. Ve hře na jamky jsou všichni zástupci soupeřící strany soupeři. Ve hře na rány jsou zástupci všech stran soutěžící a zástupci různých stran hrající spolu v jedné skupině jsou spoluhráči.

Trestná rána (Penalty Stroke)

„Trestná rána“ je rána připočtená podle určitého Pravidla k výsledku hráče nebo strany. V trojhře a čtyřhře nemají trestné rány vliv na pořadí ve hře.

Trojhra (Threesome)

Viz „Formy hry na jamky“.

Vnější vliv (Outside Agency)

Ve hře na jamky je „vnější vliv“ jakýkoli činitel kromě hráčovy nebo soupeřovy strany, nosiče kterékoli strany, míče hraného kteroukoli stranou na právě hrané jamce a vybavení kterékoli strany.

Ve hře na rány je vnější vliv jakýkoli činitel kromě strany soutěžícího, nosiče této strany, míče hraného touto stranou na právě hrané jamce a vybavení této strany.

Vnější vliv zahrnuje rozhodčího, zapisovatele, pozorovatele a předsunutého pozorovatele. Vítr ani voda nejsou vnější vliv.

Vodní překážka (Water Hazard)

„Vodní překážka“ je jakékoli moře, jezero, rybník, řeka, strouha, odvodňovací příkop nebo jiný otevřený vodní tok (bez ohledu na to, zda obsahuje nebo neobsahuje vodu) a cokoli na hřišti, co je podobné povahy. Veškerá půda a voda uvnitř vodní překážky jsou její součástí.

Pokud jsou hranice vodní překážky vyznačeny kolíky, kolíky samy jsou uvnitř vodní překážky a hranice vodní překážky je dána spojnicí vnějších bodů sousedních kolíků v úrovni země. Jestliže jsou k vyznačení vodní překážky použity jak kolíky, tak i čáry, pak kolíky vodní překážku označují a čáry vymezují její hranice. Jestliže je hranice vodní překážky určena čárou na zemi, nachází se sama čára uvnitř vodní překážky. Hranice vodní překážky se promítají svisle vzhůru i dolů.

Míč je ve vodní překážce, jestliže v ní leží nebo se jí jakkoli dotýká.

Kolíky označující vodní překážku nebo vyznačující její hranice jsou závady.

Poznámka 1: Kolíky a čáry, které označují vodní překážku nebo vyznačují její hranici, musí být žluté.

Poznámka 2: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo zakazující hru z chráněné biozóny, která byla označena jako vodní překážka.

Volné přírodní předměty (Loose Impediments)

„Volné přírodní předměty“ jsou přírodní předměty jako

 kameny, listy, snítky, větve a podobně,

 trus,

 červi, žížaly, hmyz a podobně, jejich zbytky a hromádky jimi způsobené,

pokud nejsou:

 upevněné nebo přirostlé,

 pevně zapuštěné v zemi, nebo

 ulpívající na míči.

Písek a volná zemina jsou volné přírodní předměty pouze na jamkovišti, ale nikde jinde.

Sníh a přírodní led kromě jinovatky jsou podle volby hráče buď náhodná voda, nebo volný přírodní předmět.

Rosa a jinovatka nejsou volné přírodní předměty.

Výstroj (Equipment)

„Výstroj“ je vše, co hráč nebo jeho nosič používají, mají na sobě, drží nebo nesou, kromě:

 míče nebo míčů, které hráč hraje na právě hrané jamce, a

 malých předmětů, jako jsou mince nebo týčka, když jsou použity k označení polohy míče nebo k vyznačení prostoru, do kterého se má míč spustit.

Poznámka 1: Míč, kterým hráč hraje na právě hrané jamce, je považován za výstroj, jestliže byl zvednut a nebyl vrácen zpět do hry.

Poznámka 2: Výstroj zahrnuje předměty umístěné na hřišti k péči o hřiště, jako jsou hrábě, když jsou používány nebo neseny.

Poznámka 3: Pokud je výstroj používána společně dvěma nebo více hráči, pak je tato sdílená výstroj považována vždy za výstroj právě jednoho ze sdílejících hráčů.

Pokud sdíleným vozíkem pohybuje jeden z hráčů, kteří jej sdílejí (nebo jeho partner či kterýkoli z jejich nosičů), je tento vozík a vše v něm i na něm považováno za výstroj právě tohoto hráče. Jinak je tento vozík a vše v něm i na něm považováno za výstroj toho z hráčů, kteří jej sdílejí, o jehož míč (nebo o míč jehož partnera) se v danou chvíli jedná.

Ostatní sdílená výstroj je považována za výstroj toho hráče, který ji naposledy používal, měl na sobě, držel nebo nesl. Zůstává jeho výstrojí až do doby, kdy ji použije, vezme na sebe, podrží nebo poponese jiný hráč (nebo jeho partner či kterýkoli z jejich nosičů).

Založení za míč (Addressing the Ball)

Hráč „založí za míč“, jestliže přiloží hůl k zemi bezprostředně před nebo za míč, bez ohledu na to, zda zaujal postoj.

Zapisovatel (Marker)

„Zapisovatel“ je osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby ve hře na rány zapisovala výsledky soutěžícího. Zapisovatelem může být spoluhráč. Zapisovatel není rozhodčí.

Závady (Obstructions)

„Závada“ je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest, jakož i umělý led, kromě:

a. předmětů určujících hranice hřiště jako stěny, ploty, kolíky a zábradlí;

b. jakékoli části nepohyblivého uměle vytvořeného předmětu, která je mimo hřiště; a

c. všech konstrukcí prohlášených Soutěžním výborem za nedílnou součást hřiště.

Závada je pohyblivá, jestliže může být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, bez nepřípustného zdržování hry a bez poškození. V opačném případě se jedná o nepohyblivou závadu.

Poznámka: Soutěžní výbor může vydat Místní pravidlo, ve kterém prohlásí určitou pohyblivou závadu za nepohyblivou.

Ztracený míč (Lost Ball)

Míč je „ztracen“, jestliže:

a. není nalezen nebo identifikován hráčem jako jeho vlastní do 5 minut od okamžiku, kdy jej hráčova strana nebo některý z jejích nosičů začal hledat; nebo

b. hráč zahrál ránu provizorním míčem z místa, kde pravděpodobně leží původní míč, nebo z místa, které je blíže jamce než takovéto místo (viz Pravidlo 27-2b); nebo

c. hráč uvedl do hry jiný míč s trestem ztráty rány a vzdálenosti podle Pravidla 26-1a27-1nebo 28a; nebo

d. hráč uvedl do hry jiný míč, protože bylo známo nebo prakticky jisté, že původním míčem, který nebyl nalezen, pohnul vnější vliv (viz Pravidlo 18-1), nebo že se původní míč nachází v závadě (viz Pravidlo 24-3), v půdě v abnormálním stavu (viz Pravidlo 25-1c) nebo ve vodní překážce (viz Pravidlo 26-1b nebo c); nebo

e. hráč zahrál ránu nahrazeným míčem.

Čas, po který hráč hrál nesprávným míčem, se nezapočítává do pětiminutového limitu povoleného pro hledání míče.

„Na golfu rychle choďte a pomalu hrejte!“

Naučím vás pálit daleko, ale bude to chtít pojištění!
Golf v Thajsku